Các sản phẩm sẽ được bảo hành theo quy định của công
ty tùy theo từng sản phẩm cụ thể.